^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

NABÓR 2021/2022

PRZERWA WAKACYJNA

wakacje

OGŁOSZENIE

Szanowni Rodzice.

W związku z wytycznymi Pani Dyrektor, informujemy, że urodziny dzieci w naszym przedszkolu będą obchodzone, jednak zamiast słodyczy prosimy przynosić w ramach „poczęstunku” owoce albo soczki.

Jednocześnie informujemy, że w przedszkolu dzieci będą oglądać na urządzeniach multimedialnych tylko materiały, bajki i filmy edukacyjne zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz treści, poprzez które realizowane są projekty edukacyjne (np. „Mały Opolanin”, „Mały miś w świecie wielkiej literatury”, „Biały Ząbek”).

INFORMACJA

DOTYCZY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Szanowni Państwo,

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, informujemy o zmianach organizacyjnych dotyczących rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole. Zmiany dotyczą sposobu dostarczania do szkół dokumentacji.

Proponowane formy dostarczania dokumentacji to:

  • Skany dokumentów wysłane na adres mailowy szkoły,
  • Fotografie dokumentów wysłane na adres mailowy szkoły,
  • Mail informujący o zgłoszeniu dziecka do szkoły, w obwodzie której dziecko zamieszkuje.

Rekomenduje się, by wiadomości zawierające dane osobowe przesłane zostały w formie zaszyfrowanej wiadomości, do której hasło zostanie wysłane w osobnym mailu.

Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.

Prosimy o zapoznawanie się z informacjami na stronach internetowych szkół w zakładkach Rekrutacja.

Procedura - organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Procedura - organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej – zindywidualizowana ścieżka kształcenia
Dla kogo?
Dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.
Procedurę powinna poprzedzać udokumentowana praca z uczniem i rodzicami, uwzględniająca wszystkie formy pomocy i angażująca wszystkie możliwe podmioty przy współpracy których udziela się dziecku/uczniowi wsparcia w przedszkolu i szkole (służba zdrowia, policja, sąd, inne).
I. RODZIC/OPIEKUN występuje do Dyrektora szkoły o wydanie dwóch dokumentów wynikających z przepisów prawa (Par. 12, ust. 4, pkt. 1) i 3):
1) dokumentację określającą: trudności w funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole;
2) w przypadku ucznia uczęszczającego do przedszkola lub szkoły - także opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole.
Do wniosku RODZIC/OPIEKUN może dołączyć również dokument Par. 12, ust. 4, pkt. 2): w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia - także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w przedszkolu lub szkole oraz ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym.
II. RODZIC/OPIEKUN PRAWNY składa do Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Wniosek o wystawienie opinii o konieczności objęcia ucznia w szkole/przedszkolu zindywidualizowaną ścieżką kształcenia
Tylko pełny wniosek ze wszystkimi załącznikami może zostać rozpatrzony. W przypadku wniosku niepełnego RODZIC/OPIEKUN uzupełnia wniosek.
III. Poradnia po otrzymaniu wniosku organizuje spotkanie zgodnie z Par. 12, ust. 5. Przed wydaniem opinii, o której mowa w ust. 3, publiczna poradnia we współpracy z przedszkolem lub szkołą oraz rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem przeprowadza analizę funkcjonowania ucznia uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas przez przedszkole lub szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Z przeprowadzenia analizy funkcjonowania ucznia zostaje sporządzony protokół/raport/informacja, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich działań pomocowych podjętych w szkole do momentu złożenia przez RODZICA/OPIEKUNA wniosku o opinię o konieczności objęcia ucznia w szkole/przedszkolu zindywidualizowaną ścieżką kształcenia.
IV. Po dokonaniu wszelkich ustaleń ze szkołą Poradnia przystępuje do przygotowania opinii.
Opinia winna zawierać określenie:
1) zakresu w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym, ograniczając
maksymalnie zakres zajęć prowadzonych indywidualnie do niezbędnego minimum, w celu jak najszerzej socjalizacji ucznia z grupą klasową;
2) możliwie najkrótszego okresu objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia, ograniczając możliwie maksymalnie czas jego izolacji od grupy klasowej;
3) działania, jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola lub szkoły.
Po przygotowaniu opinii Poradnia wydaje oryginał opinii RODZICOWI/OPIEKUNOWI i informuje szkołę, że taka opinia została wydana (nie udostępniając jej).
V. RODZIC/OPIEKUN składa do Dyrektora szkoły wniosek o ustalenie tygodniowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie.
Dyrektor ustala niezbędną liczbę godzin zajęć indywidualnych w konsultacji z organem prowadzącym w zakresie organizacji kształcenia ucznia. Dla ucznia przygotowuje się program uwzgledniający działania, jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola lub szkoły opisane przez Poradnię w wystawionej opinii.
VI. Realizacja zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.
VII. Ewaluacja i ocena efektywności. W ostatnim miesiącu realizowania przez ucznia zindywidualizowanej ścieżki kształcenia pedagog/psycholog szkolny wspólnie z wychowawca klasy, a na podstawie informacji zebranych od wszystkich nauczycieli uczących ucznia, przeprowadza ewaluację dotycząca efektów pracy nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką ukierunkowanej na poprawę funkcjonowania ucznia w przedszkolu lub szkole.

FUNDACJA DLA RODAKA

IMG 4388

Nasze Przedszkole bierze udział w 11 edycji programu "Mamo, tato wolę wodę!"

1

Dwie grupy starszaków MRÓWKI i PSZCZÓŁKI uczestniczą w projektach "Aktywny przedszkolak" oraz "Mały Łyżwiarz" prowadzonych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu.

LOGOMOS e1427738415992

MAŁY MIŚ

malymis

"BIAŁY ZĄBEK"

IMG 3587

System i-Przedszkole

System i-Przedszkole

Informacje na temat odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, dostępne są dla Państwa na stworzonym dla rodziców/opiekunów dziecka panelu internetowym i-Przedszkole „PANEL DLA RODZICA”. Hasła do konta rodziców/opiekunów otrzymają Państwo w przedszkolu. Logowanie do systemu poprzez stronę internetową przedszkola:

Kącik rodziców → i-Przedszkole   lub

https://iprzedszkole.progman.pl/

ZA ŻYCIEM

Ważne! W każdy czwartek dwie starsze grupy wychodzą na planowe zajęcia judo na godz.9.30. Lokalizacja-dawny ,,Cieplak"

Copyright © 2013. NetCom MBM Rights Reserved.