^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

PRZETARGI UZP

dotyczy: Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Opolu przy ul. Kośnego 31

Opole, 25.10.2019 r.

                      

 

Znak: PP2.DN.271.1.2019

 

                                                                                   Do Wykonawców

 

 

 

Nazwa zamówienia: Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Opolu przy ul. Kośnego 31

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. nr 1843) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie, tj.:

Pytanie nr 1: W informacjach dotyczących zamówienia, w załączniku nr 1 do SIWZ SOPZ Pakiet 3 wędliny podano sformułowanie "bez konserwantów". Co to oznacza? W każdym z wymieniowych produktów zastosowaliśmy substancję konserwującą: azotyn sodu. Czy w związku z tym produkty zawierające azotyn sodu nie kwalifikują się do przetargu?

Odpowiedź: Zamawiający tworząc opis przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 3 – wędliny, miał na myśli produkt, który jest wytwarzany w sposób tradycyjny, nie zawierający dodatków funkcjonalnych, z wyjątkiem takich, które są stosowane w trakcie peklowania.

Ogłoszenie nr 608944-N-2019 z dnia 2019-10-11 r. Przedszkole Publiczne nr 2: Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Opolu przy ul. Kośnego 31 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ogłoszenie nr 608944-N-2019 z dnia 2019-10-11 r.

Przedszkole Publiczne nr 2: Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Opolu przy ul. Kośnego 31
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole Publiczne nr 2, krajowy numer identyfikacyjny 53058155800000, ul. ul. Augustyna Kośnego  31 , 45-056  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 454 36 44, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 77 454 36 44.
Adres strony internetowej (URL): http://www.pp2.opole.pl

Czytaj więcej...

Copyright © 2013. NetCom MBM Rights Reserved.