^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

NUMER POSTĘPOWANIA PP2.DN.271.1.2019

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR 2 - Formularz ofertowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 - Oświadczenie wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4 - Wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZESTAWIENIE OFERT

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA DOSTAWY ŻYWNOŚCI

Copyright © 2013. NetCom MBM Rights Reserved.